Thu Chi Tiếng Anh Là Gì

  -  

Mỗi ngành nghề đều sở hữu các thuật ngữ siêng về ngành nghề đó... Một vài thuật ngữ quan trọng thường được áp dụng trong ngành kế toán...Bạn vẫn xem: Thu chi tiếng anh là gì


*

với mỗi ngành nghề đều phải sở hữu các thuật ngữ chuyên về ngành nghề đó. Hôm nay, bọn họ cùng tò mò về một vài thuật ngữ đặc trưng thường được áp dụng trong ngành kế toán.

Từ vựng chuyên ngành kế toán

A

Accountant: Kế toán

Accrued expense: chi phí phải trả

Accumulated: Lũy kế

Advances lớn employees: tạm thời ứng

Assets: Tài sản

Accounting major: Ngành kế toán

B

Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

C

Capital construction: xây đắp cơ bản

Cost: đưa ra phí

Cash: chi phí mặt

Cash at bank: tiền nhờ cất hộ ngân hàng

Cash in hand: tiền phương diện tại quỹ

Cash in transit: tiền sẽ chuyển

Check và take over: nghiệm thu

Construction in progress: giá cả xây dựng cơ phiên bản dở dang

Cost of goods sold: giá bán vốn cung cấp hàng

Currents assets: gia tài lưu động và đầu tư chi tiêu ngắn hạn

Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn cho hạn trả

Credit account: tài khoản ghi nợ

D

Deferred expense: giá cả chờ kết chuyển

Deferred revenue: người mua trả tiền trước

Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình

Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

Draft: ăn năn chiếu

E

Equity and funds: Vốn cùng quỹ

Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

Expense mandate: Ủy nhiệm chi

Expense for financial activities: giá cả hoạt hễ tài chính

Extraordinary expense: ngân sách bất thường

Extraordinary income: thu nhập bất thường

Extraordinary profit: roi bất thường

F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

Financial ratios: Chỉ số tài bao gồm trong ngành kế toán

Financial: Tài chính

Finished goods: sản phẩm tồn kho

Fixed asset cost: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Fixed assets: tài sản cố định

G

General và administrative expenses: chi phí quản lý doanh nghiệp

Goods in transit for sale: Hàng nhờ cất hộ đi bán

Gross profit: lợi tức đầu tư tổng

Gross revenue: doanh thu tổng

I

Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

Instruments và tools: Công cụ, lao lý trong kho

Intangible fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định vô hình

Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

Intra-company payables: đề xuất trả các đơn vị nội bộ

Inventory: sản phẩm tồn kho

Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

Itemize: Mở tè khoản

Incoming & spending: report thu với chi

L

Leverage: Đòn bẩy tài chính

Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Leased fixed asset: Tài sản cố định thuê tài chính

Liabilities: Nợ cần trả

Long-term borrowings: Vay dài hạn

Long-term financial assets: những khoản chi tiêu tài thiết yếu dài hạn

Long-term liabilities: Nợ dài hạn

Long-term mortgages: những khoản cố gắng chấp, ký kết cược, ký quỹ dài hạn

Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán dài hạn

M

Merchandise inventory: sản phẩm & hàng hóa tồn kho

N

Net profit: lợi tức đầu tư thuần

Net revenue: lệch giá thuần

Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

Non-business expenditure: đưa ra sự nghiệp

Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu dài hạn

O

Operating profit: lợi tức đầu tư từ vận động sản xuất gớm doanh

Other current assets: gia tài lưu đụng khác

Other funds: Nguồn tởm phí, quỹ khác

Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

Other payables: Nợ khác

Other receivables: các khoản đề nghị thu khác

Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

Owners equity: nguồn vốn chủ sở hữu

Overdraft: Thấu chi/rút rất nhiều tiền

Officer: nhân viên

P

Payables lớn employees: phải trả người công nhân viên

Prepaid expenses: ngân sách chi tiêu trả trước

Profit before taxes: roi trước thuế

Profit from financial activities: roi từ chuyển động tài chính

Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường

R

Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

Receivables: những khoản đề nghị thu

Receivables from customers: phải thu của khách hàng hàng

Reconciliation: Đối chiếu

Reserve fund: Quỹ dự trữ

Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

Revenue deductions: những khoản bớt trừ

S

Sales expense: chi phí bán hàng

Sales rebates: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán hàng

Sales returns: Hàng bán bị trả lại

Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

Short-term investments: các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn

Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

Short-term mortgages, collateral, deposits: các khoản thế chấp, ký kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn

Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn

Stockholders equity: nguồn ngân sách kinh doanh

Surplus of assets awaiting resolution: gia tài thừa đợi xử lý

T

Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

Taxes and other payables lớn the state budget: Thuế và những khoản đề nghị nộp công ty nước

Total assets: tổng tài sản

Total liabilities và owner’s equity: tổng số nguồn vốn

Trade creditors: phải trả cho tất cả những người bán

Treasury stock: cổ phiếu quỹ

Bài viết đang tổng hợp một trong những thuật ngữ hay sử dụng nhất trong ngành kế toán. Hãy nắm rõ để thành công xuất sắc trong công việc nhiều rộng nữa.