Tài Chính Ngân Hàng Tiếng Anh Là Gì

  -  

Tài chủ yếu ngân hàng là một trong ngành tương đối hot Một trong những năm gần đây, chính vì như vậy trường đoản cú vựng giờ anh đến chuyên ngành này được tương đối nhiều bạn vẫn, đang, sắp đến thao tác trong nghành nghề dịch vụ này tương đối quan tâm. Vậy tài bao gồm ngân hàng tiếng anh là gì.Hãy theo dõi và quan sát bài viết tiếp sau đây nhằm nắm rõ rộng nhé!


Tài chính bank thương hiệu giờ anh là gì?

Tài chủ yếu ngân hàng thương hiệu giờ đồng hồ anh là Finance & Banking là ngành học tập rộng lớn tất cả trọng trách triển khai toàn bộ những các dịch vụ giao dịch thanh toán tài thiết yếu, giữ thông tiền tệ bên trên nhân loại hiện nay…. Tài thiết yếu ngân hàng là hình thức kinh doanh trong nghành tiền tệ thông qua những giao dịch thanh toán thân những ngân hàng bởi những điều khoản tài bao gồm được ngân hàng xây đắp nhằm mục đích bảo lãnh, tkhô hanh toán thù, đưa ra trả trong trong nước và nước ngoài.

*

Tài Chính Ngân Hàng Tên Tiếng Anh Là Gì -Giải Đáp Từ Chuim Gia

Trong khi trong nghành nghề tài chủ yếu bank còn bao hàm những nghành nâng cao nhỏng Tài chủ yếu công ty lớn, Tài bao gồm bảo hiểm, Tài chính thuế, chuyên ngành Phân tích tài bao gồm, Kinch tế học tập tài chính…

Bạn đọc xem thêm gần như sản phẩm hút khách độc nhất vô nhị bây chừ chúng ta không thể quăng quật qua

Từ vựng chuyên ngành Tài chủ yếu bank bạn cần phải biết

Chúng tôi xin reviews đa số trường đoản cú vừng về chuyên ngành tài chính bank nếu bạn có nhu cầu thao tác làm việc trong lĩnh vực này thì tránh việc làm lơ nhé:

STTTỪ VỰNGPHIÊN ÂMNGHĨA
1Account holder/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/chủ tài khoản
2Accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/tài số tiền nợ phải trả
3Accounts receivable/ə’kaunts ri’si:vəbl/thông tin tài khoản buộc phải thu
4Accrual basi/ə’kru:əl ‘beisis/phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi
5Amortization/ə,mɔ:ti’zeiʃn/khấu hao
6Arbitrage/,ɑ:bi’trɑ:ʤ/kiếm lãi chênh lệch
7Asset/’æset/tài sản
8Authorise/ˈɔː.θər.aɪz/cấp cho phép
9BACShình thức tkhô giòn tân oán tứ cồn thân những ngân hàng
10Bank card/bæɳk kɑ:d /thẻ ngân hàng
11Banker/’bæɳkə/fan của ngân hàng
12Bankrupt/’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/đổ vỡ nợ, phá sản
13Bankruptcy/’bæɳkrəptsi/sự vỡ nợ, vỡ nợ
14Bearer cheque /ˈbeə.rər/ Séc vô danh
15Bond/bɔnd/ trái phiếu
16Boom/bu:m/sự tăng vọt (giá cả)
17Broker/’broukə/tín đồ môi giới
18Capital/’kæpitl/vốn
19Cardholdercông ty thẻ
20Cash basis/kæʃ ‘beisis/phương pháp kế toán dự trên thực thu – thực chi
21Cash card/kæʃ kɑ:d/thẻ rút ít chi phí mặt
22Cash point/ kæʃ pɔint/điểm rút chi phí mặt
23Cashier /kə’ʃiə/nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (sinh hoạt Anh)
24Certificate of deposit /sə’tifikit əv di’pɔzit/chứng chỉ chi phí gửi
25CHAPShệ thống tkhô cứng tân oán bù trừ trường đoản cú động
26Charge card/tʃɑ:dʤ kɑ:d/ thẻ tkhô nóng toán
27Cheque card/tʃek kɑ:d /thẻ Séc
28Cheque clearing/ˈklɪə.rɪŋ/sự thanh khô toán Séc
29Circulation/,sə:kju’leiʃn/ sự giữ thông
30Clear/kliə/thanh khô tân oán bù trừ
31Codewordký hiệu (mật)
32Collateral/kɔ’lætərəl/ gia sản cam kết quỹ
33Commodity/kə’mɔditi/sản phẩm hóa
34Cost of capital/kɔst əv /’kæpitl/chi phí vốn
35Counterfoil/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/cuống (Séc)
36Crossed cheque/krɒst tʃek/Séc thanh toán thù bởi gửi khoảng
37Cumulative /’kju:mjulətiv/tích lũy
38Debit balance/ ‘debit ‘bæləns/số dư nợ
39Debit/’debit/ghi nợ
40Debt/det/khoản nợ
41Decode/diːˈkəʊd/giải mã
42Deficit/’defisit/thâm nám hụt
43Deposit money/di’pɔzit ‘mʌni /tiền gửi
44Depreciation/di,pri:ʃi’eiʃn/sự giảm giá
45Direct debi /di’rekt ‘debit /ghi nợ trực tiếp
46Dispenser /dis’pensə/trang bị rút ít chi phí tự
47Dividend /’dividend/lãi cổ phần
48Draw /drɔː/ rút
49Drawee/drɔːˈiː/bank của người cam kết phát
50Drawer/drɔːr/ fan ký kết vạc (Séc)
51Encode/ɪnˈkəʊd/mã hoá
52Equity/’ekwiti/vốn cổ phần
53Exchange traded fund/iks’tʃeindʤ treid fʌnd/quỹ chi tiêu chỉ số
54Expiry datengày không còn hạn
55Fiduciary/fi’dju:ʃjəri/ủy thác
56Fund /fʌnd/quỹ
57Give credit cung cấp tín dụng
58Growth stock/grouθ stɔk/CP tăng trưởng
59Hedge fund/hedʤ fʌnd/quỹ đầu cơ
60Honour /’ɔnə/đồng ý tkhô giòn toán
61Illegible/i’ledʤəbl/ko đọc được
62In figures /ˈfɪɡ.ər/(tiền) bởi số
63In word/wɜːd/(tiền) bởi chữ
64Invest/in’vest/đầu tư
65Investor/in’vestə/công ty đầu tư
66Invoice /’invɔis/ danh đơn hàng gửi
67Letter of authority /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/tlỗi ủy nhiệm
68Leverage/’li:vəridʒ/đòn bảy
69Liability/,laiə’biliti/nhiệm vụ pháp lý
70Magnetic /mæg’netik/từ tính
71Make outcam kết phát, viết (Séc)
72Make payment / meik ‘peimənt/chỉ định đưa ra trả
73Margin account/’mɑ:dʤin ə’kaunt/tài khoản ký quỹ
74Money market/’mʌni ‘mɑ:kit/Thị Phần chi phí tệ
75Mortgage /’mɔ:gidʒ/núm chấp
76Mutual fund/’mju:tjuəl fʌnd/quỹ tương hỗ
77Non-card instrumentphương tiện tkhô hanh toán thù không dùng chi phí mặt
78Obtain cash/əb’tein kæʃ/rút ít chi phí mặt
79xuất hiện cheque/tʃek/ Séc mở
80Outcome/’autkʌm/kết quả
81Pay into /peɪ/nộp vào
82Paycheck/pei tʃek/xác nhận tiền lương
83Payee /peɪˈiː/fan đươc tkhô hanh toán
84Place of cashvị trí sử dụng chi phí mặt
85Plastic card/’plæstik kɑ:d/thẻ nhựa
86Plastic money/’plæstik ‘mʌni /tiền vật liệu nhựa (các loại thẻ Ngân hàng)
87Portfolio/pɔ:t’fouljou/hồ sơ năng lực
88Premium /’pri:mjəm/mức giá bảo hiểm
89Present/’preznt – pri’zent/uất trình, nộp
90Profit/profit/ chi phí lãi, lợi nhuận
91Proof of indentify /pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/dẫn chứng dìm diện
92Real estate/riəl is’teit/bất tỉnh sản
93Recession/ri’seʃn/ sự suy thoái
94Reconcile /’rekənsail/bù trừ, điều hoà
95Refer khổng lồ drawerTsoát lại bạn ký kết phát
96Revenue /’revinju:/thu nhập
97Saving/’seiviɳ/máu kiệm
98Shareholder cổ đông
99Short selling /ʃɔ:t seliɳ/ cung cấp khống
100Smart card /smɑ:t kɑ:d/thẻ thông minh
101Sort code/sɔːrt kəʊd/Mã chi nhánh Ngân hàng
102Sort of card loại thẻ
103Statement/’steitmənt/ sao kê (tài khoản)
104Stock/stɔk/cổ phiếu
105Subtract/səb’trækt/trừ
106Trade/treid/sự cài đặt bán
107Treasury bill /’treʤəri bill/kỳ phiếu kho bạc
108Treasury stock /’treʤəri stɔk/CP ngân quỹ
109Tycoon/tai’ku:n/đơn vị tài phiệt
110Value/’vælju:/ giá trị
111Venture capital/’ventʃə ‘kæpitl/đầu tư chi tiêu mạo hiểm
112Volatility/,vɔlə’tiliti/mức trở thành động
113Voucher/ˈvaʊ.tʃər/biên lai, chứng từ
114Withdraw/wi ‘dr :/rút chi phí mặt