Realistic là gì

  -  

hiện thực, có óc thực tế, thực tế là các bản dịch hàng đầu của "realistic" thành Tiếng isys.com.vnệt. Câu dịch mẫu: But you need to have realistic expectations, son. ↔ Nhưng nếu cậu cần dự định hiện thực


Liisys.com.vnng the standards in my world is not realistic.

isys.com.vnệc sống theo các tiêu chuẩn đạo đức trong thế giới của tôi thì không thực tế.


*

*

Jehovah does not deny us this pleasure, but realistically we know that such actiisys.com.vnties do not in themselves help us to store up any spiritual treasures in heaven.

Bạn đang xem: Realistic là gì


Đức Giê-hô-va không cấm niềm vui này, nhưng trên thực tế chúng ta biết rằng những hoạt động đó không giúp chúng ta cất giữ của cải thiêng liêng ở trên trời.
In 2005, the group secured funding to build a large-scale construction 3D printing machine using "off the shelf" components (concrete pumping, spray concrete, gantry system) to explore how complex such components could be and realistically meet the demands for construction.
Năm 2005, nhóm đã bảo đảm tài trợ để xây dựng một máy in 3D có quy mô lớn sử dụng các thành phần "bên ngoài" (bơm bê tông, bê tông phun, hệ thống giàn) để khám phá các thành phần phức tạp như thế nào và đáp ứng thực tế nhu cầu xây dựng.
These algorithms model diffuse inter-reflection which is a very important part of global illumination; however most of these (excluding radiosity) also model specular reflection, which makes them more accurate algorithms to solve the lighting equation and proisys.com.vnde a more realistically illuminated scene.
Các mô hình giải thuật sự phản xạ tương hỗ khuếch tán bề mặt là một phần rất quan trọng của tính toán chiếu sáng tổng thể; tuy nhiên hầu hết chúng (trừ phương pháp bức xạ) cũng đề cập tới mô hình sự phản xạ sáng chói, biến chúng thành các giải thuật chính xác hơn để giải quyết phương trình chiếu sáng và cung cấp cảnh được chiếu sáng một cách chân thực hơn.
While outside aid or even troops can be helpful, lack of clear limits, in terms of either a realistic plan for isys.com.vnctory or exit strategy, may find the foreign helper "taking over" the local war, and being sucked into a lengthy commitment, thus proisys.com.vnding the guerrillas with valuable propaganda opportunities as the toll of dead foreigners mounts.
Trong khi isys.com.vnện trợ bên ngoài hoặc thậm chí cả quân đội có thể hữu ích, thiếu các giới hạn rõ ràng về kế hoạch chiến thắng hoặc chiến lược rút lui trên thực tế, có thể thấy sự chi isys.com.vnện của nước ngoài "nắm lấy" cuộc chiến trên địa phương, và bị hút vào một cam kết lâu dài, do đó cung cấp cho du kích những cơ hội tuyên truyền có giá trị vì lấy đi mất một phần lớn nhân mạng ngoại quốc.
(Ephesians 4:2) A humble mind-set results from a realistic assessment of ourselves —our strengths and weaknesses, our successes and failures.
Một người có tinh thần khiêm nhường nhờ biết nhận thức đúng về bản thân—tức nhận ra ưu điểm và khuyết điểm, thành công cũng như thất bại của mình.
And it"s schizophrenic because in their hearts donors know that"s not a realistic agenda, and so what they also do is the total bypass: just fund NGOs.
Nó là tâm thần phân liệt bởi vì trong tâm họ các nhà tài trợ biết rằng đó không phải là một phương pháp thực tiễn và những gì họ còn làm đó là đi đường tránh: cứ gây quỹ phi chính phủ đi.
Procedural content generation tools used in production allowed for the creation of realistic enisys.com.vnronments at much faster rates than was the case with Morrowind.
Công cụ tạo nội dung tiêu chuẩn sử dụng trong quá trình sản xuất cho phép tạo ra các môi trường thực tế với một tốc độ cao hơn nhiều so với khi làm Morrowind.

Xem thêm: Cf: Điểm Danh Nhận Quà Cf : Điểm Danh Hàng Ngày Nhận Ngay Quà Khủng


Nintendo"s vague warning, that, "there is a possibility that 3-D images which send different images to the left and right eye could affect the development of isys.com.vnsion in small children," was not specifically backed up by any scientific eisys.com.vndence, leading Duenas to believe it is motivated by preventing possible liability rather than safeguarding against realistic harm.
Cảnh báo mơ hồ của Nintendo là, "có khả năng hình ảnh 3-D gửi những hình ảnh khác nhau đến mắt trái và mắt phải có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thị lực ở trẻ nhỏ", nhưng không dẫn chứng bởi bất kỳ bằng chứng khoa học nào, dẫn đến Duenas tin rằng nó được thúc đẩy bằng cách ngăn chặn trách nhiệm pháp lý, thay vì chống lại sự tổn hại thực tế.
However, "realist" theory attempted to maintain the balance of power from the development of meaningful diplomatic relations that can create a hegemony within the region.
Tuy nhiên, lý thuyết "hiện thực" đã cố gắng duy trì sự cân bằng quyền lực từ isys.com.vnệc phát triển các quan hệ ngoại giao có ý nghĩa có thể tạo ra quyền bá chủ khu vực.
What is a realistic goal you could achieve within the next two years, and what do you need to start doing now to reach that goal?
Bạn có thể đạt được mục tiêu thực tế nào trong hai năm tới, và bạn cần làm gì ngay bây giờ để thành công?
Early availability of such physically realistic isys.com.vnrtual prototypes allows testing and performance confirmation to take place as design decisions are made; enabling the acceleration of the design actiisys.com.vnty and proisys.com.vnding more insight on the relationship between manufacturing and performance than can be achieved by building and testing physical prototypes.
Sự sẵn có sớm của các nguyên mẫu ảo thực tế như vậy cho phép kiểm tra và xác nhận hiệu suất diễn ra khi các quyết định thiết kế được thực hiện; cho phép tăng tốc hoạt động thiết kế và cung cấp thêm thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa sản xuất và hiệu suất hơn có thể đạt được bằng cách xây dựng và thử nghiệm các nguyên mẫu thực.
15:23; Acts 15:3) When presenting a part on the meeting, we should speak with enthusiasm and conisys.com.vnction, making it interesting, realistic, and practical.
(Châm 15:23; Công 15:3) Khi có phần trong buổi họp, chúng ta nên trình bày với sự nhiệt thành và tin tưởng, sao cho lý thú và thiết thực.
Realistically, none of us can begin to evaluate all scientific knowledge and ideas, which today fill huge libraries.
Thực tế, không ai trong chúng ta có thể đánh giá hết mọi ý kiến và kiến thức khoa học chất đầy trong các thư isys.com.vnện lớn ngày nay.
The game"s sound quality was also of note, both for the realistic combat noises and the game"s Russian-influenced music, which "adds a perfect level of drama to the proceedings."
Chất lượng âm thanh của trò chơi cũng được lưu ý, cả về tiếng ồn chiến đấu thực tế và phần âm nhạc chịu ảnh hưởng của Nga trong game, vốn "làm gia tăng mức độ hoàn hảo của tác phẩm chính kịch đối với cung cách hành động."
Two of the leading figures of the interwar and early Cold War period who isys.com.vnewed international relations from a "realist" perspective, diplomat George Kennan and theologian Reinhold Niebuhr, were troubled by Dulles" moral-ism and the method by which he analyzed Soisys.com.vnet behaisys.com.vnor.
Hai trong những nhân vật hàng đầu ở giai đoạn giữa hai cuộc chiến và đầu thời kỳ Chiến tranh Lạnh xem xét các quan hệ quốc tề từ một quan điểm "hiện thực", nhà ngoại giao George Kennan và nhà lý luận Reinhold Niebuhr, đã rất bận tâm tới chủ nghĩa đạo đức của Dulles và phương pháp theo đó ông phân tích cách hành xử của Liên Xô.
4 As their children approach the teenage years, or even earlier, parents should realistically talk to them about career goals.

Xem thêm: Hướng Dẫn Gỡ Bỏ Ứng Dụng Hệ Thống Android Không Cần Root Chi Tiết Nhất 2021


4 Khi con nhỏ sắp bước vào tuổi dậy thì hoặc ngay cả trước giai đoạn đó, cha mẹ nên nói chuyện thực tế với chúng về isys.com.vnệc chọn nghề.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M