Nhập Học Tiếng Anh Là Gì

  -  
Nhập học tập giờ Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu trường của sinh viên khi trúng tuyển vào các ngôi trường ĐH trải qua thẳng tuyệt trực tuyến đường.

Bạn đang xem: Nhập học tiếng anh là gì


Nhập học tập giờ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày vào học tập được trường thông báo trước đến sinch viên Khi nhập học.

khi học sinh được trúng tuyển chọn vào những ngôi trường học viên hoài vọng. Các trường đại gọc đang chuyển giấy báo trúng tuyển chọn với ngày nhập học cho học viên.

Từ vựng tiếng Anh chủ thể dạy dỗ.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng từ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Sở dạy dỗ.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm cỗ môn, trưởng cỗ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào sinh sản.

Pass /pæs /: Điểm mức độ vừa phải.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm khá.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm giỏi.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất dung nhan.

Xem thêm: Góc Chia Sẻ: Cách Lai Rồng Hiếm Dragon City 2020, Top 9 Công Thức Lai Rồng Dragon City 2022

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy knhị sinch.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ giỏi nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học tập.

Một số mẫu câu giờ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 & 2006.

Do kĩ năng tiếp cận giáo dục tăng lên, Phần Trăm nhập học tập tăng gấp đôi từ thời điểm năm 1996 cho năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 to 2015.

Tỷ lệ nhập học những lớp tiếng Trung làm việc cấp đại học đã tiếp tục tăng 51% từ thời điểm năm 2002 mang đến năm 2015.

Xem thêm: Mua Bán Máy Chơi Game Cầm Tay Ps Vita Siêu Rẻ, Thu Tiền Khi Nhận

Bài viết nhập họcgiờ đồng hồ Anh là gì đượctổng hòa hợp vị cô giáo trung trọng tâm giờ đồng hồ Anh isys.com.vn.