)))) NGHĨA LÀ GÌ

  -  
Với khuôn mồm mlàm việc và hai con mắt cười