HARP LÀ GÌ

  -  
harp /hɑ:p/* danh từ- (âm nhạc) bọn hạc* nội hễ từ- tiến công bọn hạc- (nghĩa bóng) (+ on) nói nhai nhải, nnhì đi nhai lại (một vụ việc gì...)
Below are sample sentences containing the word "harp"
from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "harp", or refer to the context using the word "harp" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Harp là gì


1. Play your harp skillfully;

Hãy gảy lũ thật tuyệt,

2. The most beautiful harp!

Cây bầy hạc đẹp nhất.

3. Harp & horn và trumpet

Tiếng sáo du dương,

4. David could play the harp very well.

Đa-vít nghịch đàn hạc khôn cùng xuất sắc.

5. Like the strumming of a harp,

Khác làm sao dây đàn hạc rung,

6. Has a golden harp in his mouth!

Cđọng nlỗi có trang bị hát vào mồm cậu ấy!

7. (Piano, celesta, & harp are not included.)

(Piano, celesta và đàn hạc không được sử dụng).

8. 12 They sing accompanied by tambourine và harp

12 Chúng ca hát bên trống lục lạc và bầy hạc,

9. The happy sound of the harp has ceased.

Điệu nhạc vui của bọn hạc cũng xong rồi.

10. 5 They improvise songs khổng lồ the sound of the harp,*+

5 Chúng sáng tác bài hát theo tiếng bọn hạc*+

11. Harp và horn & trumpet Sound praise in full accord.

Tiếng sáo du dương, bọn cố thuộc kèn chan hòa xướng ca.

12. They attained their first major award, the Dutch Silver Harp.

Họ đạt được giải thưởng mập thứ nhất, giải Silver Harp của Hà Lan.

13. She plays the harp and her oto is paid for.

Cô ấy chơi đàn hạc và fan ta trả tiền xe đến cô ấy.

14. 16 “Take a harp, go around the đô thị, O forgotten prostitute.

16 “Hỡi kỹ cô bé bị quên lãng, hãy mang lũ hạc nhưng đi quanh thành.

15. I think there were 1 violins, 1 cello, 2 violas, a harp...

Có 1 bạn đùa vĩ nắm, 1 fan đùa cello, 2 fan đùa đại hồ nuốm cùng 1 người đùa bọn hạc...

16. Even what type of harp David used is not known for certain.

ngay khi các loại đàn cố (bọn hạc) nhưng mà Đa-vkhông nhiều cần sử dụng, họ cũng ngần ngừ rõ.

17. Instruments without sound boxes lượt thích the jaw harp were also popular in the time.

Những nhạc nắm không có vỏ hộp hoà âm nhỏng jaw harp cũng khá được sử dụng phổ biến vào thời gian đó.

18. Psalm 150 makes mention of the horn, harp, tambourine, pipe, and cymbals, in addition to strings.

Ngoài bọn dây, Thi-thiên 150 cũng nói tới kèn, bọn vậy, trống cơm, sáo cùng chập chỏa.

19. I wanna practice my harp. But I can"t with a dangerous enemy in the same room.

Tôi muốn tập bọn hạc, dẫu vậy tôi cần thiết tập với cùng một kẻ thù nguy nan chung phòng.

trăng tròn. Stringed Instruments The harp & the lyre were light, portable instruments with strings stretched over a wooden frame.

Sở dây: Đàn hạc với bầy lia thì nhẹ, dễ dàng đưa theo, bao gồm các dây căng ra bên trên khung gỗ.

21. One day while David was playing the harp for Saul, the king hurled his spear at him.

Một hôm, Lúc con trai đã gảy bầy đến vua nghe, vua pchờ giáo vào quý ông.

22. Preferably one with a hide like a rhino and the fighting spirit of a baby harp seal.

Tốt nhất là tín đồ đó yêu cầu khía cạnh dầy và gồm ý thức đánh nhau nlỗi hải cẩu con ấy.

23. We had an hour-long discussion, và I placed the book The Harp of God with her.

Chúng tôi thảo luận cả tiếng đồng hồ đeo tay, với tôi vướng lại mang đến bà quyển The Harp of God (Đàn gắng của Đức Chúa Trời).

24. I think that would be a poor defense, unless you want to lớn be bludgeoned again like a harp seal.

Ta nghĩ về này sẽ là lời bào chữa kém cỏi, trừ Lúc ngươi ước ao bị đánh như chó biển khơi đợt nữa.

25. 16 Let our lord, please, commvà your servants before you to look for a man who is skilled at playing the harp.

16 Xin chúa Cửa Hàng chúng tôi hãy sai bảo cho các nô lệ ngài đi tìm một tín đồ có tài gảy bầy hạc.

26. If you had told me, I could have sent you away with rejoicing & with songs, with tambourine và with harp.

Nếu con nói trước, hẳn phụ thân đang tiễn bé vào thú vui giờ hát, trong tiếng trống giờ đồng hồ lũ.

Xem thêm: Bảng Ngọc Yorn, Cách Chơi Yorn Mùa 11, Bảng Ngọc Yorn, Cách Lên Đồ Yorn Mùa 11

27. While David is playing the harp, Saul takes his spear & throws it, saying: ‘I will pin David to the wall!’

Khi Đa-vít đã khảy trúc cầm, Sau-lơ chụp cây lao với pchờ cho tới, bảo rằng: ‘Ta vẫn ghyên Đa-vít kết dính tường!’

28. However, more than one note could be played at a time on the harp, an instrument prominently mentioned in the Bible.

Tuy nhiên, đàn cụ, một nhạc núm được nói đến những lần vào Kinh-thánh, có thể được gẩy những nốt và một cơ hội.

29. In 1921 they published a new book, The Harp of God, designed to help new ones & children learn basic Bible truths.

Vào năm 1921, chúng ta xuất bạn dạng sách bắt đầu Đàn vậy của Đức Chúa Trời (Anh ngữ), nhằm giúp những người bắt đầu với trẻ em học những lẽ thật căn bản của Kinh-thánh (Khải-huyền 12:6, 14).

30. As a young man, David played the harp so beautifully that he was recommended lớn Saul, the king, who took hyên into his service.

lúc là thanh niên, Đa-vkhông nhiều đùa lũ thay rất hay phải ông được mời mang đến để gảy đàn mang đến vua Sau-lơ.

31. Spaniards introduced new instruments, such as the guitar and the harp, which led khổng lồ the development of crossbred instruments like the charango.

Người Tây Ban Nha mang lại những nhạc ráng new, chẳng hạt nlỗi ghi-ta và hạc, kéo theo sự trở nên tân tiến của những nhạc thay tạp giao như charango.

32. Imagine hyên with his harp as he sang: “Look! How good và how pleasant it is for brothers khổng lồ dwell together in unity!

Hãy tưởng tượng chình ảnh ông vừa gảy thú rứa vừa hát: “Kìa, anh em ăn-làm việc hòa-thuận nhau thật tốt-đẹp thay!

33. Touched by the beauty of this “music” in the world around hyên, he took up his harp & raised his voice in praise to lớn God.

Ấn tượng trước hầu như âm tkhô cứng tuyệt vời và hoàn hảo nhất này, Đa-vít đã gảy đàn với chứa giọng mệnh danh Đức Chúa Trời.

34. “I started lớn play the piano at the age of 6, the violin at 10, and finally the harp at 12,” she explains.

Chị giải thích: “Tôi bắt đầu nghịch dương thế lúc lên 6 tuổi, bầy vĩ cố kỉnh lúc lên 10 và sau cuối đàn hạc khi lên 12”.

35. When playing the piano or harp, the upper staff is normally played with the right hand và the lower staff with the left h&.

Khi đùa dương rứa hoặc harp, khung nhạc bên trên hay được đùa với tay nên còn sườn dưới thì nghịch cùng với tay trái.

36. Acclaimed harpist Lavinia Meijer in 2012 released an album with works from Philip Glass that she transcribed for harp, with approval of Glass himself.

Nghệ sĩ lũ hạc Lavinia Meijer vào thời điểm năm 2012 phát hành một tuyển chọn tập cùng với các tác phẩm của Philip Glass được bà biến hóa đến đàn hạc.

37. There are two recognised subspecies: Pagophilus groenlandicus groenlandicus – Eastern Canadomain authority to lớn Norway Pagophilus groenlandicus oceanicus – White and Barents seas Harp seals are strongly migratory.

Có hai phân loại được công nhận: Pagophilus groenlandicus groenlandicus - Đông Canadomain authority mang đến Na Uy Pagophilus groenlandicus oceanicus - Biển White với Biển Barents Hải cẩu bầy hạc gồm khuôn phương diện lanh lợi cùng với khung người màu sắc xám bạc.

38. Instruments such as the harp, piano, and harpsichord require a wrench lớn turn the tuning pegs, while others such as the violin can be tuned manually.

Những nhạc nạm nhỏng Đàn Hạc, Piano xuất xắc bọn Phong cố gắng đề xuất một chìa khóa để mở trục lũ trong khi đều nhạc rứa khác ví như là bầy violin rất có thể được chỉnh thủ công.

39. One passage is the 137th Psalm, which expresses this beautiful prayer khổng lồ Jehovah: “May I never be able to play the harp again if I forget you, Jerusalem!

Một đoạn trong Thi-thiên 137 tất cả một lời nguyện cầu cùng với Đức Giê-hô-va: “Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này giả dụ quên ngươi, thì tay gảy lũ thành kia bại!

40. “And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?

“Vậy, dẫu trang bị ko linch tánh phạt ra giờ, nlỗi ống tiêu, đờn cầm: trường hợp không có âm điệu biệt lập nhau, thể làm sao nhận thấy được ống tiêu hay là đờn chũm thổi với khảy chiếc chi?

41. But if she had her way, I would be baông xã in Volantis playing my harp & you would be sitting over there eating blackberries out of Roslin Frey"s h&.

Nhưng nếu làm theo ý bà thì, tức hiếp sẽ về lại Volantis và ngồi đùa bọn hạc, còn Đấng mày râu thì ngồi kia ăn uống dâu đen trong khoảng tay của Rosin Frey.

42. 12 And the harp, & the aviol, the tabret, and pipe, và wine are in their feasts; but they bregard not the work of the Lord, neither consider the operation of his hands.

12 Và vào yến tiệc của họ gồm đủ mọi đờn nạm, đờn Fe, trống, sáo và rượu; nhưng mà bọn họ lại chẳng athiết mang đến các bước của Chúa, cùng cũng chẳng chăm chú công trình xây dựng của tay Ngài.

43. When Saul was seized with anguish và mental agitation, David came to lớn hyên ổn và produced on his harp the melodious & restful refrains that calmed the heart of the king.

Những thời điểm vua bị sầu khổ về thể xác tương tự như lòng tin, Đa-vkhông nhiều đến nghịch bầy cùng hát số đông ca khúc du dương để triển khai làm mát mẻ trọng điểm hồn ở trong nhà vua.

44. Traditional Irish music uses instruments such as those shown above sầu, from left to lớn right: the Celtic harp, the Irish bagpipes, the fiddle, the accordion, the tin whistle, & the bodhran (drum)

Âm nhạc truyền thống của Ai Len bao gồm đa số nhạc cầm cố như hình bên dưới, từ bỏ trái qua phải: đàn hạc, kèn túi, vĩ gắng, lũ xếp, sáo và trống

45. Uncle Nikolai begins: “One day in 1941, my older brother Ivan brought home page the books The Harp of God & The Divine Plan of the Ages, some Watchtower magazines, and several booklets.

Ông ban đầu kể: “Một ngày vào thời điểm năm 1941, anh trai của tớ là Ivan mang lại bên nhì cuốn sách là Đàn rứa của Đức Chúa Ttránh (The Harp of God) và Kế hoạch các thời đại của Đức Chúa Ttránh (The Divine Plan of the Ages), vài tạp chí Tháp Canh cùng một vài sách nhỏ tuổi.

46. 23 Whenever a bad spirit from God came upon Saul, David took the harp and played it, & Saul found relief & felt better, and the bad spirit would depart from him.

23 Bất cứ đọng bao giờ Đức Chúa Ttách để lòng tin xấu đến trên Sau-lơ thì Đa-vkhông nhiều đem bầy hạc ra gảy. Sau-lơ cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn cùng tinh thần xấu bong khỏi ông.

47. 10 The next day a bad spirit from God gripped Saul,+ and he started lớn act strangely* inside the house, while David was playing music on the harp+ as on other occasions.

10 Hôm sau, Đức Chúa Ttách làm cho lòng tin xấu chế ngự Sau-lơ. + khi Đa-vít sẽ gảy lũ hạc+ vào công ty giống như những lần trước thì Sau-lơ ban đầu hành vi bất thường.

48. And there must prove to lớn be harp & stringed instrument, tambourine and flute, and wine at their feasts; but the activity of Jehovah they bởi vì not look at.” —Isaiah 5:11, 12.

Trong tiệc yến chúng ta gồm có đàn cầm cố, bọn Fe, trống cơm trắng, ống sáo và rượu nữa, nhưng mà chẳng thiết mang đến công-việc Đức Giê-hô-va”.—Ê-không đúng 5:11, 12.

49. + 8 When he took the scroll, the four living creatures and the 24 elders+ fell down before the Lamb, và each one had a harp và golden bowls that were full of incense.

+ 8 lúc Chiên Con lấy cuộn sách thì tư sinc đồ dùng và 24 trưởng lão+ sấp mình xuống trước khía cạnh Chiên Con, mỗi cá nhân đều phải sở hữu đàn hạc với bát bằng kim cương cất đầy hương thơm.

50. She studied for four years with a famous Spanish harpist và a further year at the Paris Conservatoire, gaining an honors degree in music as well as diplomas for playing the harp và teaching the piano.

Xem thêm: Cách Làm Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint, Cách Tạo Trò Chơi Ô Chữ Trên Powerpoint

Chị học tập bốn năm với 1 fan Tây Ban Nha danh tiếng nghịch bọn hạc cùng học tập thêm 1 năm nữa tại Trường Nhạc Paris, mang được bằng danh dự về âm nhạc tương tự như văn uống bằng về chơi bọn hạc và dạy dỗ dương gắng.