Hạch toán tiếng anh là gì

  -  

keep business account, non-financing by the state, self-supporting là các bản dịch hàng đầu của "hạch toán" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tuy nhiên, các kết quả hạch toán thì lại giống nhau. ↔ However, the calculation result will end up identical.


*

*

Bạn đang dạy con những điều nguy hiểm : không cần phải hạch toán và tiết kiệm cho những thứ mình muốn .

Bạn đang xem: Hạch toán tiếng anh là gì


You "re teaching your kids something dangerous : You do n"t have to budget and save for the things you want .
Bên cạnh đó , hãy hạch toán ngân quỹ để có dư cho bản thân mình khi khoản thu này trở thành khoản thu nhập thường xuyên .
Tuyến dưới (làm phim) Hạch toán kinh phí làm phim Đoàn làm phim Đoàn làm chương trình truyền hình ^ “Film & TV Production Roles and Departments” (PDF).
Below-the-line (filmmaking) Film budgeting Film crew Teleisys.com.vnsion crew "Film & TV Production Roles and Departments" (PDF).
Với sự trợ giúp của các mô hình sản xuất, ta có thể thực hiện phép hạch toán trung bình lẫn tuyệt đối chỉ với một phép tính.
With the aid of the production model we can perform the average and absolute accounting in one calculation.
Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) đưa ra một số hướng dẫn (IAS 38) về cách các tài sản vô hình cần được hạch toán trong báo cáo tài chính.
The International Accounting Standards Board (IASB) offers some guidance (IAS 38) as to how intangible assets should be accounted for in financial statements.
Một hệ thống hạch toán theo dõi của năng lượng, năng lượng ra, và năng lượng hữu ích so với công isys.com.vnệc không thực hiện, và sự biến đổi trong một hệ thống.
An accounting system keeps track of energy in, energy out, and non-useful energy versus work done, and transformations within a system.
Tổng giá trị ròng của mỗi cá nhân trong danh sách được ước tính và được trích dẫn bằng đô la Mỹ, dựa trên tài sản được ghi nhận và hạch toán nợ.
The total net worth of each indiisys.com.vndual on the list is estimated and is cited in United States dollars, based on their documented assets and accounting for debt.
Bởi vì kĩ thuật hạch toán của 2 mô hình là khác nhau nên cũng đưa ra những thông tin phân tích khác nhau, nhưng các thông tin này lại bổ trợ cho nhau.
Because the accounting techniques of the two models are different, they give differing, although complementary, analytical information.
Vào ngày 16 tháng 2 năm 2009, Williams đã có phán quyết trong vụ án, rằng Farian phải hạch toán cho cô để trả cho tất cả doanh thu kỷ lục và doanh số trong tương lai.
On 16 February 2009, Williams had judgement in the case, that Farian has to account to her for pay on all record sales and future sales.
Nhưng thực sự thì lợi nhuận chúng ta kiếm được là bao nhiêu, bởi vì để sản xuất ra những thiết bị máy móc đó, có rất nhiều chi phí mà chúng ta phải hạch toán.
But that"s not how much income we made, because there was a lot of cost that went into making that widget that we have to account for.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Kidney, Kidney Là Gì, Từ Điển Anh Việt Y Khoa, Dịch Trực Tuyến, Online, Tra Từ, Nghĩa Tiếng Việt


* Tăng cường chức năng quản lý nhà nước, ràng buộc trách nhiệm của Bảo hiểm y tế xã hội bằng cách làm rõ các cơ chế hạch toán kế toán, chế tài giải quyết tranh chấp.
• Strengthen SHI governance and accountability by clearly specifying financial accounting arrangements, conflict resolution arrangements and penalties.
Vương miện được hưởng một phần năm của tất cả vàng và bạc khai thác, các quinto thực(thứ năm hoàng gia), và lõi ngô là một phương tiện thuận tiện để xử lý và hạch toán bạc.
The Crown was entitled to a fifth of all gold and silver mined, the quinto real (royal fifth), and cobs were a convenient means of handling and accounting for silver.
Các kỹ thuật dựa vào thu nhập kế toán và các quy tắc kế toán đôi khi được sử dụng - mặc dù các nhà kinh tế xem điều này không phù hợp - chẳng hạn như tỷ lệ hoàn vốn hạch toán, và "hoàn vốn đầu tư".
Techniques based on accounting earnings and accounting rules are sometimes used - though economists consider this to be improper - such as the accounting rate of return, and "return on investment."
Lý thuyết ở đây - nếu đó là những gì những lời khuyên một cách nghiêm túc về cách chúng ta phải nhìn vào những thứ nếu chúng ta muốn được hạch toán như phong nha nên được gọi là - là nhiều hơn một cuộc trao đổi của cảnh báo hơn là một cuộc tranh luận phân tích.
Theory here – if that is what these earnest adisys.com.vnces about how we must look at things if we are to be accounted as decent should be called – is more an exchange of warnings than an analytical debate.
Khi mua cổ phiếu , ngoài những phân tích rủi ro và cổ tức ra , thì một isys.com.vnệc rất quan trọng là xem xét kỹ lưỡng công ty về hạch toán lời lỗ , dư nợ , các luồng tiền mặt , phân phối lợi nhuận giữa các cổ đông trong công ty , lương bổng của ban giám đốc , v.v.
While purchasing shares , aside of risks and diisys.com.vndends analysis , it is absolutely important to examine company carefully as for its profit loss accounting , balance , cash flows , distribution of profits between its shareholders , managers and executives " wages etc .
Đối với thương nhân và nhà quản lý vĩ mô, các yếu tố chính trong isys.com.vnệc ra quyết định là có rủi ro, vì khi đầu tư vào một thế giới đầu cơ như vậy có rất nhiều yếu tố rủi ro và di chuyển các điểm dữ liệu mà họ phải đưa vào hạch toán.
For macro traders and managers, the primary element in decision-making is risk, because when investing in such a speculative world there are so many risk factors and moisys.com.vnng data points that they must take into account.
Bất kỳ người sử dụng lao động nào cũng có trách nhiệm thanh toán phần thuế tiền lương của người sử dụng lao động, vì đã nộp thuế khấu trừ từ tiền lương của nhân isys.com.vnên, chuẩn bị các báo cáo đối chiếu khác nhau, hạch toán chi phí tiền lương thông qua báo cáo tài chính và nộp tờ khai thuế tiền lương.
Any employer is responsible for paying the employer"s share of payroll taxes, for depositing tax withheld from the employees" paychecks, preparing various reconciliation reports, accounting for the payroll expense through their financial reporting, and filing payroll tax returns.
Các chiến lược trao đổi kỹ thuật đã được thấy có hiệu quả trong thị trường Trung Quốc bởi một nghiên cứu gần đây khẳng định, "Cuối cùng, chúng ta thấy hoàn vốn tích cực đáng kể đối với các trao đổi mua được tạo ra bởi các phiên bản trái ngược của quy luật cắt chéo trung bình động, quy tắc bùng nổ kênh, và quy tắc trao đổi dải Bollinger, sau khi hạch toán chi phí giao dịch 0,50 phần trăm."
Technical trading strategies were found to be effective in the Chinese marketplace by a recent study that states, "Finally, we find significant positive returns on buy trades generated by the contrarian version of the moisys.com.vnng-average crossover rule, the channel breakout rule, and the Bollinger band trading rule, after accounting for transaction costs of 0.50 percent."
Ông và Bethe phát triển công thức Bethe–Feynman nhằm tính toán năng lượng tỏa ra từ một quả bom phân hạch, mà dựa trên nghiên cứu trước đó của Robert Serber.
He and Bethe developed the Bethe–Feynman formula for calculating the yield of a fission bomb, which built upon preisys.com.vnous work by Robert Serber.
On 18 April 1952, due to a miscalculation, Jemima was assembled with too many disks; this caused an excursion of 1.5 x 1016 fissions—an automatic scram—but no damage.
Vì lẽ đó mà dịch hạch bùng phát ở Surat, Ấn Độ trở thành không phải là một sự kiện tầm phào, mà là một sự kiện toàn cầu một mối lo toàn cầu đã làm thay đổi bài toán về hiểm họa.

Xem thêm: Giftcode Ngạo Kiếm Vô Song 2, Gift Code Ngạo Kiếm Vô Song 2


So a plague outbreak in Surat, India becomes not an obscure event, but a globalized event -- a globalized concern that has changed the risk equation.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M