GIAO TỬ LÀ GÌ

  -  

Cả bào tử và giao tử được tạo ra trong quá trình inh ản và được gọi chung là các tuyến inh dục. Cả bào tử và giao tử đều là đơn bội. Các bà

*

NộI Dung:


Sự khác biệt chính - bào tử và giao tử

Cả bào tử và giao tử được tạo ra trong quá trình sinh sản và được gọi chung là các tuyến sinh dục. Cả bào tử và giao tử đều là đơn bội. Các bào tử lưỡng bội tạo ra bào tử và giao tử đơn bội tạo ra giao tử. Quá trình này được gọi là sự thay đổi của các thế hệ được thấy ở cả nấm và thực vật. Các sự khác biệt chính giữa bào tử và giao tử là thế bào tử nảy mầm để phát triển đơn bội đơn bào và một giao tử nên kết hợp với một giao tử khác để tạo thành hợp tử lưỡng bội được phát triển thêm để tạo thành một bào tử mới.

Bạn đang xem: Giao tử là gì

Bài isys.com.vnết này giải thích,

1. bào tử là gì - Định nghĩa, chức năng, đặc điểm 2. Giao tử là gì - Định nghĩa, chức năng, đặc điểm 3. Sự khác biệt giữa bào tử và giao tử

Bào tử là gì

Bào tử là một loại tế bào sinh sản, có khả năng phát triển thành một cá thể mới của loài, mà không có sự hợp nhất của các tế bào sinh sản khác. Chúng có thể là một đơn vị sinh sản vô tính hoặc hữu tính. Bào tử là tế bào đơn bào, đơn bội. Chúng được sản xuất trong các bào tử của bào tử lưỡng bội của bào tử lưỡng bội.

Các bào tử được sản xuất bởi isys.com.vn khuẩn, tảo, động vật nguyên sinh, nấm và thực vật. Một trong những tính năng đặc trưng nhất trong bào tử là chúng thích nghi với sự phân tán và sinh tồn trong điều kiện không thuận lợi. Nhưng trong điều kiện thuận lợi, bào tử phát triển thành sinh vật mới. Chúng tạo ra các giao tử đa bào bằng cách phân chia tế bào phân bào, cuối cùng tạo ra giao tử. isys.com.vn khuẩn tạo ra các bào tử như các đơn vị kháng thuốc để tồn tại trong điều kiện không thuận lợi. Vì vậy, bào tử isys.com.vn khuẩn không phải là đơn vị sinh sản hữu tính. Các bào tử của cây giống được sản xuất nội bộ.

Các bào tử sản xuất thực vật có mạch có thể được chia thành hai nhóm: đồng nhất và dị hợp tử. Đồng tính cây sản xuất bào tử có cùng kích thước và loại. Không đồng nhất thực vật, thường là cây giống, spikemosses, quillworts và dương xỉ thủy sinh, sản xuất bào tử ở hai kích cỡ khác nhau. Các bào tử lớn được gọi là megaspores và hoạt động như các bào tử nữ nữ. Các bào tử nhỏ được gọi là microspores, và hoạt động như các bào tử đực đực.

Các bào tử có thể được phân loại theo nguồn gốc của chúng trong vòng đời là meiospores và mitospores. Meiospores là đơn bội và được sản xuất bởi meiosis. Chúng được sản xuất trong các giao tử của thực vật hạt kín hoặc thực vật hạt trần. Meiospores bao gồm megaspores và microspores. Mitospores có thể là đơn bội hoặc lưỡng bội. Nấm cũng được phân loại thành nhiều loài tùy thuộc vào cấu trúc sản sinh bào tử. Cấu trúc sản sinh bào tử trong nấm là Sporangiospores, Zygospores, Ascospores, Basidiospores, Aeciospores, Urediniospores, Teliospores, Oospores, Carposepores và Tetraspores. Các bào tử cũng có thể được phân loại theo tính di động và chức năng. Bào tử nấm được hiển thị trong Hình 1.

Hình 1: bào tử nấm

Giao tử là gì

Giao tử là các tế bào sinh sản đơn bội, chứa một nửa vật liệu di truyền cần thiết để tạo thành một cá thể của một loài cụ thể. Giao tử được tạo ra trong quá trình phân bào. Chúng cần được hợp nhất với các giao tử sinh sản thuộc loại khác trong cùng một loài để tạo thành một sinh vật hoàn chỉnh. Giao tử có thể được chia thành hai rãnh tùy thuộc vào hình thái: dị thường và isogamy.

Về mặt hình thái, hai loại giao tử khác nhau có thể được xác định trong dị thường: giao tử cái tương đối lớn hơn và giao tử đực nhỏ hơn. Giao tử cái được gọi là noãn trong khi giao tử đực được gọi là tinh trùng. Ở người, noãn lớn gấp 100.000 lần so với tinh trùng về thể tích. Giao tử người được thể hiện trong Hình 2. Sự thụ tinh là sự hợp nhất của giao tử đực và cái tạo thành hợp tử.

Cô đơn là sự sản sinh các giao tử giống nhau về mặt hình thái của cả hai giới. Các loại giao tử này bao gồm các loại giao phối khác nhau được ghi nhận là các chủng isys.com.vnrut + + và và - -. Sự thụ tinh của hai chủng tạo ra hợp tử. Isogamy chủ yếu được tìm thấy trong nấm. Nó được coi là giai đoạn đầu của sinh sản hữu tính. Một số dòng dõi của thực vật và động vật được phát triển độc lập với các loài dị thường từ isogamy.

*

Hình 2: Giao tử người

Trong xác định giới tính của con người, hai nhiễm sắc thể giới tính có thể được xác định: X và Y. Sự kết hợp của XX được xác định là nữ và XY được xác định là nam. Sau đó, noãn, là giao tử cái, chỉ có thể mang nhiễm sắc thể X. Nhưng, tinh trùng là giao tử đực có thể mang nhiễm sắc thể X hoặc Y. Do đó, giao tử đực được coi là có vai trò chính trong isys.com.vnệc xác định giới tính trong quá trình hình thành hợp tử. Hệ thống xác định giới tính ZW được sử dụng để xác định giới tính ở chim.

Sự thay đổi của các thế hệ là một tính năng đặc trưng của vòng đời thực vật. Giao tử thực vật được tạo ra bởi các phân tử của giao tử. Ở thực vật có hoa, bệnh nấm xảy ra ở hoa, tạo ra thế hệ đơn bội. Thế hệ đơn bội này tạo ra giao tử bằng nguyên phân. Buồng trứng là tế bào đơn bội cái được sản xuất bởi buồng trứng của hoa. Buồng trứng trưởng thành tạo ra giao tử cái. Phấn hoa là tế bào đơn bội đực được tạo ra bởi bao phấn. Sau khi hạ cánh phấn hoa trên một nhụy trưởng thành, tinh trùng được sản xuất bằng nguyên phân.

Sự khác biệt giữa bào tử và giao tử

Khả năng

Bào tử: Các bào tử độc lập nảy mầm để tạo thành một bào tử.

Giao tử: Các giao tử nên hợp nhất với một giao tử khác để tạo thành hợp tử.

Xem thêm: 5 Mẫu Tranh Tô Màu Tom Và Jerry Tuyệt Đẹp Cho Bé Yêu, Tô Màu Tom Và Jerry

Loại sinh sản

Bào tử: Bào tử được sử dụng trong cả sinh sản vô tính hoặc hữu tính.

Giao tử: Giao tử chỉ được sử dụng trong sinh sản hữu tính.

Sản xuất

Bào tử: Meiospores được sản xuất bởi các meiosis của bào tử lưỡng bội. Mitospores có thể là đơn bội hoặc lưỡng bội. Chúng được sản xuất bởi nguyên phân và là đặc trưng của Ascomycetes.

Giao tử: Ở thực vật, tế bào đơn bội và tế bào phấn tạo ra giao tử bằng nguyên phân.

Điều kiện không thuận lợi

Bào tử: Bào tử có khả năng sống sót trong điều kiện không thuận lợi.

Giao tử: Phấn hoa có thể tồn tại trong điều kiện không thuận lợi.

Các loại hình thái

Bào tử: Các bào tử sản xuất thực vật có mạch có thể được chia thành hai phần: đồng hợp tử và dị hợp tử.

Giao tử:Giao tử có thể được chia thành hai phần tùy thuộc vào hình thái: anisogamy và isogamy.

Động vật

Bào tử: Động vật không tạo ra bào tử.

Giao tử: Động vật chỉ tạo giao tử.

Xem thêm: Tra Từ Giám Định Tiếng Anh Là Gì ? Quyền, Nghĩa Vụ Của Các Bên Tham Gia

Phần kết luận

Cả bào tử và giao tử được gọi là gonites, loại tế bào sinh sản được tìm thấy trong vương quốc: Protista, Fungi, Plantae và Animalia. isys.com.vn khuẩn tạo ra bào tử cho sự sống sót trong điều kiện không thuận lợi. Chúng thiếu giao tử vì chúng chỉ sinh sản bằng phân hạch nhị phân. Sự sống sót trong điều kiện không thuận lợi là đặc điểm đặc trưng nhất được tìm thấy trong bào tử, không giống như trong giao tử. Tuy nhiên, sự khác biệt chính về bào tử và giao tử là khả năng phát triển của một cá thể một cách độc lập, mà không hợp nhất với các bào tử khác.