Equal đi với giới từ gì

  -  
ngang·bình·ngang bằng·ngang nhau·tương đồng·là·bày vai·bì kịp·ngang hàng·ngang sức·người ngang hàng·như nhau·quân báo·quân bình·sánh kịp·vật bằng nhau·vật ngang nhau·đáp ứng được·đều nhau·đủ khả năng·đủ sức

*

It is only when such worlds become utopian-level space travellers that the Symbionts make contact and bring the young utopia to an equal footing.

Bạn đang xem: Equal đi với giới từ gì


Chỉ đến khi các thế giới như vậy trở thành các nhà du hành không gian ở mức Không tưởng, thì các Symbiont mới bắt đầu liên lạc trên cơ sở bình đẳng.
What we"re saying here is the probability of an attack killing X number of people in a country like Iraq is equal to a constant, times the size of that attack, raised to the power of negative alpha.
Điều mà chúng tôi đang nói đến ở đây là xác xuất của một cuộc tấn công giết chết một số X người nào đó ở một đất nước như I-rắc, bằng một hằng số nhân với kích thước của cuộc tấn công đó lũy thừa âm Alpha.
Or the limit as x approaches a of f of x over g of x is going to be equal to f prime of a over g prime of a.
As he described in his article, in 2003, U.S. Senator Rick Santorum commented on a pending U.S. Supreme Court case involving sodomy laws (primarily as a matter of constitutional rights to privacy and equal protection under the law): "If the Supreme Court says that you have the right to consensual sex within your home, then you have the right to bigamy, you have the right to polygamy, you have the right to incest, you have the right to adultery."
Năm 2003, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rick Santorum đã bình luận trong một bài viết về trường hợp Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đang treo xử lý liên quan đến các luật về quan hệ tình dục với súc vật (chủ yếu là vấn đề quyền Hiến pháp về Bảo mật và Bảo vệ Bình đẳng theo Luật) như sau: "Nếu Tòa án Tối cao nói rằng bạn có quyền được phép có quan hệ tình dục trong nhà của bạn, thì bạn có quyền được đa thê, bạn có quyền được đa phu, bạn có quyền loạn luân, bạn có quyền ngoại tình."
In addition to the large fluctuations in Haumea"s light curve due to the body"s shape, which affect all colours equally, smaller independent colour variations seen in both visible and near-infrared wavelengths show a region on the surface that differs both in colour and in albedo.
Bên cạnh sự biến thiên mạnh trong biểu đồ ánh sáng của Haumea do hình dạng thiên thể tác động bằng nhau lên các màu sắc, những sự biến đổi màu sắc độc lập nhỏ hơn cũng được nhìn thấy trong cả vùng sóng phổ kiến và vùng gần hồng ngoại cho thấy có một vùng trên bề mặt khác biệt cả về màu sắc cũng như độ phản xạ.
Traditionally, territories were acquired by the United States for the purpose of becoming new states on equal footing with already existing states.
Theo truyền thống thì các lãnh thổ bị Hoa Kỳ thu phục nhằm mục đích trở thành các tiểu bang mới ngang hàng với các tiểu bang đã tồn tại.
* Các thánh hữu sẽ nhận được phần thừa hưởng của mình và sẽ được trở thành bình đẳng với Ngài, GLGƯ 88:107.
Thế nên cuối cùng chúng tôi có một sự pha trộn bình đẳng, và nhiều khi sự pha trộn bình đẳng đồng nghĩa với sự pha trộn tệ hại.
As the host nation, Brazil has guaranteed a quota places if it satisfies the following performance criteria set by FIH: the women"s team should either obtain a world ranking equal to or better than fortieth place by the end of 2014, or not finish lower than seventh at the 2015 Pan American Games. Brazil did not meet any requirements, so the team did not qualify.
Với tư cách là nước chủ nhà, Brasil có cơ hội được tham dự nếu thỏa mãn điều kiện về thành tích mà FIH đề ra: đội tuyển nữ phải có thứ hạng ít nhất 14 tính tới cuối 2014, hoặc kết thúc Đại hội thể thao Toàn châu Mỹ 2015 ít nhất ở vị trí thứ bảy. Brasil không tham dự Thế vận hội do không thể đáp ứng các điều kiện trên.

Xem thêm: " Trò Chơi Hàm Răng Cá Sấu ), Crocodile Roulette (Bẻ Răng Cá Sấu)


The video for Elastic Heart "courted controversy and plaudits in equal measure", with some commentators perceiving it to have pedophilic undertones due to the relative ages of the dancers.
Video âm nhạc của Elastic Heart đã "nhận được sự bất đồng và sự khen ngợi dưới một tỷ lệ tương đương nhau", cùng với việc một số nhà phê bình nhận thấy rằng video có chứa một sự ái nhi ẩn ý xét về độ tuổi của các vũ công.
For physical products, the cost of goods sold is equal to the manufacturing cost of all the items you sold plus your advertising costs, and your revenue is how much you made from selling those products.
Đối với những sản phẩm vật chất, chi phí bán hàng bằng chi phí sản xuất của tất cả các mặt hàng bạn bán cộng với chi phí quảng cáo của bạn và doanh thu số tiền bạn kiếm được từ việc bán các sản phẩm này.
The 14 stripes, of equal width, represent the equal status in the federation of the 13 member states and the federal territories, while the 14 points of the star represent the unity between these entities.
14 sọc ngang đại diện cho tư cách bình đẳng trong liên bang 13 bang thành viên và chính phủ liên bang, còn 14 cánh sao đại diện cho sự thống nhất giữa các bang này.
Not even a single scripture says that the Son is equal to the Father in those ways —and if there were such a scripture, it would establish not a Trinity but at most a “duality.”
Không có một câu nào trong Kinh-thánh nói rằng Con bằng Cha trên những phương diện ấy—và ví dù có một câu Kinh-thánh như thế đi chăng nữa thì cùng lắm chỉ chứng minh được “Chúa Hai Ngôi”, chứ không phải Chúa Ba Ngôi.
Bayer countered Sneader in a press release stating that according to the records, Hoffmann and Eichengrün held equal positions, and Eichengrün was not Hoffmann"s supervisor.
Bayer đã phản đối Sneader trong một thông cáo báo chí rằng, theo hồ sơ lưu trữ, Hoffmann và Eichengrün có vị trí ngang bằng nhau, và Eichengrün không phải là cấp trên của Hoffmann.
As a matter of professional and worldly success his position from about this time is regarded as equal only to that of Raphael, Michelangelo and, at a later date, Rubens.
Về thành công trong nghề nghiệp và danh tiếng từ khoảng thời gian này vị thế của ông được coi ngang bằng chỉ với vị thế của Raphael, Michelangelo, và ở một thời điểm muộn hơn là Rubens.

Xem thêm: Ngự Long Tại Thiên Mobile Ra Mắt Chính Thức Vào Ngày 12, Trang Tin Tức Về Gamecông Nghệ Và Esport


Walters commented that Representative Lee"s "passion for racial equality is admirable, but her grasp of the facts is not".
Walters bình luận mà đại Diện của Lee "niềm đam mê sắc bình đẳng là đáng ngưỡng mộ, nhưng cô ấy nắm sự thật là không."
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M