Comparative Là Gì

  -  

- so sánh hơn trong giờ Anh là gì với được vận dụng ra sao trong tiếng Anh?

- với cần chú ý điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả gần như thắc này Ms Hoa Toeic sẽ giúp chúng ta giải đáp thông qua bài viết dưới đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được hiểu là kết cấu so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người cùng nhau về 1 hay là 1 vài tiêu chí, vào số có một vật đạt được tiêu chuẩn được đưa ra cao nhất so với những vật còn lại.

Bạn đang xem: Comparative là gì

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay những vật/người với nhau (với những trường hợp đối chiếu 1 trang bị với tổng thể ta dùng so sánh nhất).

2. Cấu tạo so sánh hơn

So sánh rộng với tính trường đoản cú ngắn và trạng từ ngắn

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ nhận thêm đuôi “er”S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm so sánh với đối tượng người sử dụng 1)Axiliary V: trợ đụng từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính tự dài cùng trạng từ dài

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: 

L-adj: tính trường đoản cú dài.L-adv: trạng trường đoản cú dài.

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the chạy thử more carefully than I did = My friend did the thử nghiệm more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được dấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> nếu từ đó ngừng bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âm.Ví dụ: Big => bigger; hot => hotter.– cùng với tính từ tất cả 2 âm tiết dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most vị là tính từ dài).=> giả dụ từ đó kết thúc bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier.

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta hạnh phúc hơn trước đây kia).

Ta thấy “happy” là một trong tính từ có 2 âm tiết nhưng mà khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh rộng của tính từ bỏ ngắn.

+ một trong những tính từ với trạng từ biến hóa đặc biệt lúc sử dụng so sánh rộng và so sánh hơn nhất.

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ có tương đối nhiều hơn một âm máu (trừ trường đúng theo 2 âm máu của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tài liệu đoạt được 800 TOEIC 

Các trường vừa lòng bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về level hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào địa điểm trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Trung quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think thành phố new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của các tính từ với trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

*

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng để điền vào địa điểm trống trong số câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Xuất Tài Khoản Itunes Store Trên Ios 14, Thiết Lập Và Xem Tài Khoản Itunes Store Trên Pc

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the thành phố than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English test was ....... Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. đời xe yamaha jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào địa điểm trống dạng đối chiếu đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one. 6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Lớn the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. the cleverest6. more quickly11. the most popular 16. Better 
2. longer7. more dangerous12. the closest  17. Big - bigger
3. the best8. more sweetly13. beautifully – most beautifully 18. more difficult - the most difficult
4. cleaner9. the most exciting14. hotter 19. Largest
5. more expensive10. the fastest15.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Google Group Là Gì ? Một Số Giới Hạn Của Các Nhóm Google Là Gì

worse
  

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan liêu tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng rất được sử dụng nhiều trong những bài thi giờ anh. Và nếu khách hàng không nắm vững cách dùng đối chiếu hơn trong tiếng anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ bao gồm nhầm lẫn xứng đáng tiếc tác động đến kết quả làm bài bác của bạn. Vậy cho nên hãy ôn luyện kĩ càng, cùng để lại rất nhiều comment, câu hỏi mà các bạn đang gặp phải nhé.