711 Là Tài Khoản Gì

  -  

Toàn bộ doanh thu từ những nguồn thu nhập khác từ các hoạt động sản xuất cùng với lại kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được tính cùng vào hạch toán vào TK711. Hạch toán chi tiết với từng trường hợp tài khoản này như thế nào. Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!


Bạn đang xem: Tài khoản 711 là gì và cách hạch toán tài khoản 711

*
tài khoản 711

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT sẽ cần phải nộp (nếu có) tính theo phương các pháp trực tiếp đối với lại những khoản thu nhập khác mà ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT và tính theo các phương pháp trực tiếp, tài khoản 711.

Bạn đang xem: 711 là tài khoản gì

– Cuối kỳ thì kế toán sẽ kết chuyển những khoản thu nhập khác mà phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 về việc “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

Source: isys.com.vn


– Những khoản thu nhập khác mà phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 về thu nhập khác và không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 711 là về thu nhập khác không có tài khoản về cấp 2.

Phương pháp kế toán một sô giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Kế toán sẽ thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán cùng với việc thanh lý TSCĐ:

– Phản ánh về số thu nhập về thanh lý cùng với việc nhượng bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112, 131(tổng giá thanh toán)
Có TK 711Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

Xem thêm: #2204 Chào Ad Deep Try Là Gì, Deeptry Trên Facebook Có Nghĩa Là Gì

– Các chi phí phát sinh mà những cho hoạt động thanh lý cùng với nhượng bán TSCĐ và ghi:

Via
: isys.com.vn


– Đồng thời sẽ ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý cùng với nhượng bán và ghi:

Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
Nợ TK 811Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có TK 213TSCĐ vô hình (nguyên giá).

b) Kế toán mà thu nhập khác phát sinh khi mà đánh giá lại về vật tư và hàng hoá cùng với TSCĐ đưa đi đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, sẽ cần góp vốn đầu tư dài hạn khác:

– Khi đầu tư vào công ty con cùng với lại công ty liên doanh, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác dưới các hình thức như là góp vốn bằng vật tư, hàng hóa sẽ cần căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư cùng với hàng hoá và được thoả thuận giữa công ty mẹ cùng với công ty con, giữa những nhà đầu tư của công ty liên doanh cùng liên kết. Trường hợp mà giá đánh giá lại của vật tư cùng với hàng hoá mà lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư cùng hàng hoá và ghi:

Nợ các TK 221, 222, 228(giá đánh giá lại)
Có các TK 152, 153, 155, 156(giá trị ghi sổ)
Có TK 711Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá).

– Khi đầu mà tư vào công ty con, công ty liên doanh cùng với việc liên kết đầu tư dài hạn khác dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ cùng căn cứ vào giá trị đánh giá lại TSCĐ sẽ được thoả thuận giữa công ty mẹ cùng với lại công ty con, giữa nhà đầu tư cùng với lại công ty liên kết, trường hợp mà những giá đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn so với giá trị còn lại của TSCĐ và ghi:

Nợ các TK 221, 222, 228(giá trị đánh giá lại)
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn luỹ kế)
Có các TK 211, 213(nguyên giá)
Có TK 711Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ).

c) Kế toán mà thu nhập khác phát sinh từ những giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là việc thuê tài chính:

– Trường hợp mà các giao dịch bán cùng với thuê lại TSCĐ với giá bán cao hơn so với giá trị còn lại của TSCĐ và khi mà đã hoàn tất thủ tục bán tài sản cố định cùng với việc sẽ căn cứ vào hoá đơn và cùng những chứng từ liên quan và ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131(tổng giá thanh toán)
Có TK 711Thu nhập khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)
Có TK 3387Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ)
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp

Đồng thời sẽ cần ghi giảm về TSCĐ:

Nợ TK 811Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (nếu có)
Có TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).

– Những trường hợp mà các giao dịch bán cùng với thuê lại với giá thấp hơn giá trị còn lại của TSCĐ và khi mà hoàn tất thủ tục bán tài sản sẽ cần căn cứ vào hoá đơn cùng với những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131(tổng giá thanh toán)
Có TK 711Thu nhập khác (giá bán TSCĐ)
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày 14 Tháng 4 Là Ngày Gì, ™️Thuatngu

Hy vọng là bài viết tài khoản 711 là gì và cách hạch toán tài khoản 711 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 711 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 611 và tài khoản 511 nhé!

Bạn đang đọc bài viết từ chuyên mục Tổng hợp tại website https://isys.com.vn.